Muziekverenigingen luiden noodklok!

Muziekverenigingen luiden noodklok!

De muziekverenigingen uit de gemeente Wierden, trekken ten strijde tegen de voorgenomen
korting op hun subsidie. Het college van B & W heeft de raad voorgesteld de subsidie te
halveren. Ook andere verenigingen en organisaties krijgen met een fikse korting te maken.
Reden temeer voor de drie muziekverenigingen om de handen inéén te slaan. Entersnieuws.nl
kreeg een open brief waarin ze hun zorgen nog eens uiteen zetten.
Open brief,
De Muziekvereniging Enter, Muziekvereniging Harmonie Sint-Jan en Muziekvereniging Harmonie
Wierden, hebben begin juli deze onheilsboodschap per brief ontvangen van het college. Een
dag eerder waren de voorzitters persoonlijk per telefoon door wethouder Kortenhoeven op de
hoogte gesteld.
Uiteraard hebben de verenigingen bezwaar gemaakt en gebruik gemaakt van het
meespreekrecht in de inforonde van de gemeenteraad op 11 september jongstleden. Voorzitter
Erik te Wierik van Sint-Jan sprak over de rol van een muziekvereniging in de Wierdense
gemeenschap en sociale functie voor jong en oud .
Bij de muziekverenigingen is nog heel veel jeugd die met heel veel plezier, ook op hoog niveau
met elkaar muziek maakt. Dankzij de verenigingen zelf, die zelf (samen met Kaliber) de jeugd
opleiden. In de gemeente Wierden hebben meer leerlingen les bij Kaliber dan bij alle
muziekverenigingen in de stad Enschede bij elkaar.
Afsluitend zei Te Wierik, dat het college niet getuigt van trots op mooie bloeiende
muziekverenigingen die op hoog niveau presteren en daarmee Wierden op de kaart zetten.
Erik Eshuis, voorzitter van Harmonie Wierden, gaf aan dat door een opeenstapeling van
maatregelen de muziekverenigingen op meerdere fronten inkomsten zullen mislopen. Niet
alleen op de subsidie wordt gekort, maar ook de subsidies als lokaal cultuurfonds,
evenementensubsidie en podiumsubsidie worden geschrapt. Ook de verhoging van de OZB zal
gevolgen hebben voor de verenigingen met eigen verenigingsgebouw. Tevens heeft het
schrappen van subsidie aan andere verenigingen financiële gevolgen voor diverse
samenwerkingspartners als onder meer Oranjevereniging, Sinterklaas intocht en
Wandelvierdaagse. Deze hebben daardoor minder inkomsten beschikbaar om de door
muziekverenigingen gemaakte onkosten voor optredens te compenseren.
Voorzitter Fredy Borghuis van Muziekvereniging Enter gaf in haar pleidooi aan dat in Enter veel
wordt samengewerkt met de scholen om Meer muziek in de Klas te krijgen. De jeugd wordt
enthousiast gemaakt voor muziek. Projecten die de andere verenigingen ook op scholen in
Wierden, Zuna en Hoge Hexel hebben.
Het college stelt dat de verenigingen maar op zoek moeten naar meer inkomsten door
bijvoorbeeld contributieverhoging of sponsorgelden. Deze mogelijkheden worden nu al volop
benut en extra verhogingen van contributie zal leiden tot een terugloop van leden en minder
instroom van jeugd.
De subsidie aan het opleidingsinstituut Kaliber wordt in de plannen van het College ook fors
verminderd. Gevolg hiervan zal zijn dat de tarieven die Kaliber aan de muziekverenigingen
berekent sterk worden verhoogd. Nogmaals een kostenverhoging dus.
In de meespreekronde hebben diverse fracties verdiepende vragen gesteld aan de voorzitters.
De komende weken zullen de verenigingen ook op andere wijze de raadsleden trachten te
overtuigen dat de subsidiekorting onacceptabel en onverantwoord is.
In het bezwaarschrift hebben de muziekverenigingen aangegeven dat het tijdspad, de
communicatie, de voorgenomen maatregel maar vooral het gebrek aan overleg vooraf getuigt
van een onbehoorlijke bestuurlijke actie. Wethouder Kortenhoeven sprak in de tweede
inforonde over overleg dat vooraf met de muziek had plaatsgevonden.
Hiervan is echter, anders dan een enkel telefoontje van de wethouder aan de voorzitters de
dag voorafgaande aan de brief, geen sprake geweest.

De Wierdense politiek zal nu overtuigd moeten worden dat het besluit te kort door de bocht is,
een goed gesprek moet plaatsvinden door het college met de muziekverenigingen en de
bezuinigingsmaatregelen van tafel moeten.
Het voortbestaan van kunst en cultuur in de gemeente Wierden wordt ernstig bedreigd. Een
kaalslag, de doodsteek voor kleine verenigingen en forse bloedarmoede onder de wat grotere
clubs en organisaties!
 
September 2019
De gezamenlijke Wierdense Muziekverenigingen.

Muziek op de school De Talenter 2018 van groep 1 t/m 6

 

Agendapunten

Geen komend evenement!
Geen evenementen